Erasmus

Od początku istnienia Uczelnia Techniczno-Handlowa nawiązała wiele kontaktów z uniwersytetami z Europy w zakresie współpracy naukowej oraz wymiany studentów. Dzięki temu mają oni możliwość bezpośredniego kontaktu z profesorami i studentami z zagranicznych uczelni.

Wykłady i seminaria prowadzone przez wykładowców z zagranicy są atrakcyjną formą wzbogacania programu nauczania. Również sami studenci mają możliwość wyjazdu na studia za granicę w ramach programów wymiany międzynarodowej. Umowy partnerskie z uniwersytetami z Niemiec, Francji, Włoch, Portugalii, Belgii, Hiszpanii i Szwecji i innych, umożliwiają studentom odbycie studiów za granicą, które są współfinansowane przez Komisję Europejską i Uczelnię Techniczno-Handlową. Uruchomiony w 2007 roku nowy program edukacyjny „Uczenie się przez całe życie" daje możliwość wyjazdu nie tylko na stypendium do zagranicznej uczelni, ale także na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą. Program ten to także szanse dla pracowników Uczelni na uczestnictwo w szkoleniach zagranicznych.

Dzięki współpracy z wieloma uniwersytetami studenci naszej Uczelni mogą studiować w środowisku międzynarodowym, wymieniać doświadczenia i przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności językowe.

Program Erasmus, który jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie" pozwala nie tylko pogłębić wiedzę i nawiązać pierwsze kontakty w międzynarodowej wspólnocie nauki, ale również opanować umiejętność praktycznego użycia języków obcych i współdziałania z ludźmi z różnych kultur. Program przyczynia się do osobowościowego rozwoju jednostki oraz otwarcia jej na inne kultury, co poszerza w znacznym stopniu obszar tolerancji i możliwości porozumiewania się na tak zróżnicowanym kulturowo i językowo kontynencie.

Dzięki mobilności umożliwiamy naszym studentom rozwijanie wielu kluczowych kompetencji takich, jak umiejętność komunikowania się w języku obcym, przedsiębiorczość, „zaradność życiowa", kompetencje interkulturowe oraz interpersonalne. Bez tego trudno jest efektywnie funkcjonować we współczesnym, zglobalizowanym świecie.

Uczelnia Techniczno-Handlowa objęta jest międzynarodową umową pomiędzy rządami RP i Niemiec o wzajemnej uznawalności dyplomów.