Erasmus+

Uczelnia Techniczno-Handlowa od początku swego istnienia rozwinęła sieć kontaktów z uniwersytetami z Europy w zakresie współpracy naukowej oraz wymiany studentów. Dzięki temu mają oni możliwość bezpośredniego kontaktu z profesorami i studentami z zagranicznych uczelni.

Wykłady i seminaria prowadzone przez wykładowców z zagranicy są atrakcyjną formą wzbogacania programu kształcenia. Również sami studenci mają możliwość wyjazdu na studia za granicę w ramach programów wymiany międzynarodowej. Umowy partnerskie z uniwersytetami z Niemiec, Francji, Włoch, Portugalii, Belgii, Hiszpanii, Szwecji i innych, umożliwiają studentom odbycie studiów za granicą, które są współfinansowane przez Komisję Europejską i Uczelnię Techniczno-Handlową. Uczelnia uczestniczyła w programie edukacyjnym „Uczenie się przez całe życie", dzięki któremu dziesiątki jej studentów miały możliwość wyjazdu nie tylko na stypendium do zagranicznej uczelni, ale także na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą. Z programu  skorzystali również pracownicy dydaktyczni Uczelni, wyjeżdżając z wykładami do uczelni partnerskich oraz pracownicy administracyjni wyjeżdżający na szkolenia zagraniczne.

W dniu 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie program Erasmus+, który będzie realizowany przez siedem lat, czyli do roku 2020. Zastąpił on dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Nowym program kładzie nacisk na edukację formalną i pozaformalną, która  służy rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Program Erasmus+ to możliwość wyjazdów zagranicznych w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych.  Ponadto program wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Budżet programu wynosi 14.7 mld EUR co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

    Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
    Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
    Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Uczestnikami programu Erasmus+ będzie 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz państwa kandydujące do UE: Turcja oraz  była jugosłowiańska republika Macedonii.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Link do Przewodnika po programie Erasmus+